Projekt Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Okres realizacji projektu: od: 2017-02-01 do: 2020-01-31

 

Cel projektu: celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oczekiwanych przez gospodarkę, rynek pracy oraz otoczenie społeczne od absolwentów szkół wyższych.

 

Planowane efekty: w wyniku realizacji projektu planowane jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, pracy w grupie, analitycznych, informatycznych i interpersonalnych 100 studentów i studentek studiów stacjonarnych II stopnia kierunków BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA oraz BIOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

 

Wartość projektu: 1 153 812,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 119 197,64 zł