O Projekcie

Projekt Innovative Start: nowe kompetencje i umiejętności – nowe perspektywy i możliwości

 

Projekt Innovative Start. Podniesienie kompetencji zawodowych studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w odpowiedzi na oczekiwania przyszłych pracodawców” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Projekt powstał w odpowiedzi na dynamiczne zmiany zachodzące na rynku pracy oraz coraz wyższe wymagania stawiane naszym Absolwentom podczas ubiegania się o satysfakcjonujące stanowisko i miejsce pracy.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych, językowych, informatycznych, interpersonalnych i technik prezentacji 100 studentów oraz studentek Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Projektem zostaną objęci studenci wszystkich czterech semestrów studiów II stopnia na kierunkach:

  • BIOLOGIA,
  • BIOTECHNOLOGIA,
  • OCHRONA ŚRODOWISKA,
  • BIOLOGIA ŻYWNOSCI I ŻYWIENIA

 

Wspomniane kompetencje są obecnie oczekiwane przez pracodawców od kandydatów do pracy. Wsparcie jakie umożliwia Projekt Innovative Start posłuży lepszemu przygotowaniu naszych Absolwentów do wejścia na rynek pracy oraz zwiększy ich konkurencyjność.

 

Projekt obejmuje swym zakresem:

  • specjalistyczne szkolenia i kursy (w tym kończące się certyfikatami),
  • zajęcia warsztatowe,
  • wizyty studyjne u pracodawców (współpraca Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym),
  • zajęcia praktyczne w formie projektów realizowanych w Zespołach Studenckich.

 

Podsumowanie

Okres realizacji projektu: od: 2017-02-01 do: 2020-01-31

 

Cel projektu: celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych oczekiwanych przez gospodarkę, rynek pracy oraz otoczenie społeczne od absolwentów szkół wyższych.

 

Planowane efekty: w wyniku realizacji projektu planowane jest podniesienie kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, pracy w grupie, analitycznych, informatycznych, interpersonalnych i technik prezentacji 100 studentów i studentek studiów stacjonarnych II stopnia kierunków BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, OCHRONA ŚRODOWISKA oraz BIOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

 

Wartość projektu: 1 153 812,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 1 119 197,64 zł