Formy Wsparcia

Projekt „Innovative Start” został podzielony na cztery główne zadania:

Zadanie 1 – Szkolenia certyfikowane podnoszące kompetencje zawodowe:

 1. Kurs specjalistycznego języka angielskiego.
 2. Ochrona przed promieniowaniem jonizującym.
 3. Technologia sterylizacji i dezynfekcji.
 4. Obsługa sterylizatorów parowych.
 5. Pełnomocnik Systemu Zarządzania zgodny z ISO 22000:2005.
 6. Pełnomocnik Systemu Zarządzania zgodny z ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015.

Szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe oraz komunikacyjne (językowe) będą kończyły się egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy szkoleń otrzymają certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje.

Zadanie 2 – Szkolenia i zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje zawodowe:

 1. Warsztaty aparaturowe z zakresu chromatografii.
 2. Gromadzenie, dokumentowanie i wykorzystanie materiałów badań terenowych i ekspertyz przyrodniczych.
 3. Analiza trendów w monitoringu środowiska wywarzania produktów biologicznych.
 4. Ocena stopnia degradacji unieszkodliwiania tworzyw sztucznych.
 5. Kompostowanie przemysłowe jako forma recyklingu wyrobów z tworzyw.
 6. Ekologiczne tworzywa.
 7. Pobieranie próbek środowiskowych.
 8. Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków i gospodarowanie osadami ściekowymi.
 9. Ocena zagrożeń jakości żywności w świetle toksyczności nanocząstek.
 10. Wykorzystanie zwierząt do celów naukowych i edukacyjnych.
 11. Kompetencje niezbędne do współpracy w zespole pracowniczym.
 12. Zarządzanie projektem w organizacji.
 13. Profesjonalna prezentacja.
 14. Dokumentowanie Systemu Zarządzania bezpieczeństwem żywności (GMP, GHP HACCP, ISO 22000:2005).
 15. Dokumentowanie Systemu Zarządzania jakości zgodnego z ISO 9001:2015.
 16. Ocena zagrożeń stanowisk gatunków i siedlisk przyrodniczych.
 17. Raportowanie środowiskowe.
 18. Obsługa zleceń analiz mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych wody w akredytowanym laboratorium.

Powyższe szkolenia mają za zadanie podnieść kompetencje zawodowe, komunikacyjne, informatyczne, interpersonalne, analityczne w zakresie przedsiębiorczości oraz umiejętność pracy w grupie.

Zadanie 3 – Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i pracodawcami służąca lepszemu przygotowaniu do wejścia na rynek pracy:

 1. Wizyta Studyjna w Miejskim Ogrodzie Botanicznym.
 2. Wizyta Studyjna w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa połączona z warsztatami praktycznymi: Analiza fitosanitarna roślin i produktów roślinnych.
 3. Wizyta studyjna: ZOO jako Ośrodek Edukacji Przyrodniczej.

Celem Wizyt Studyjnych jest podniesienie kompetencji zawodowych i analitycznych.

Zadanie 4 – Zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej:

Zadanie będzie realizowane w laboratoriach, salach seminaryjnych i komputerowych Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przez Studenckie Zespoły Projektowe  (3 os.) pod opieką pracowników Wydziału w 4 dyscyplinach:

BIOLOGIA, BIOTECHNOLOGIA, BIOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA oraz OCHRONA ŚRODOWISKA,.

Każdy projekt będzie miał następujące etapy:

 1. zdefiniowanie problemu badawczego;
 2. organizacja zespołu badawczego, wybór lidera i podział obowiązków, sporządzenie harmonogramu działań;
 3. wyszukanie i przetworzenie informacji z bazy danych, w tym literatury anglojęzycznej, związanych z tematem projektu;
 4. planowanie pracy – doświadczenia/badań terenowych i wybór metod badawczych;
 5. przeprowadzanie doświadczenia i zbieranie danych (eksperyment laboratoryjny, praca w terenie lub wykorzystanie danych z istniejących baz elektronicznych);
 6. analiza i interpretacja wyników, analiza statystyczna;
 7. wybór metody wizualizacji danych;
 8. dyskusja otrzymanych wyników w odniesieniu do danych literaturowych;
 9. przygotowanie prezentacji, raportu podsumowującego zrealizowany projekt badawczy.

 

Uczestnicy zdobędą wiedzę i nowe kompetencje: samoorganizacyjne; kierownicze; komunikacyjne – interpersonalne, porozumiewanie się w języku obcym; informatyczne – obsługa specjalistycznych programów; analityczne – kognitywne (umiejętność wyszukiwania i przetwarzania informacji, uczenie się, logiczne myślenie, kreatywność).